วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน

150 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000

โทร 054-710367 โทรสาร 054-772520

www.npc.ac.th